Reģistrācijas noteikumi

Reģistrācijas noteikumi

Pirms iesniedzat savu fotogrāfiju šai tīmekļa vietnē, rūpīgi izlasiet reģistrācijas noteikumus (turpmāk – Noteikumus). Iesniedzot savu foto tīmekļa vietnē, Jūs paužat savu piekrišanu šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neiesniedziet tīmekļa vietnē savas fotogrāfijas un nepiedalieties ClubX.lv interneta portālā. Tīmekļa vietne saglabā tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, papildināt vai atcelt šos noteikumus. Ja turpināsiet izmantot tīmekļa vietni pēc jebkuru šo noteikumu izmaiņu publicēšanas, tas nozīmēs Jūsu piekrišanu izmaiņām.

1. Ierobežojumi

Jūs piekrītat neizmantot šo tīmekļa vietni nekādiem nelikumīgiem mērķiem, ieskaitot, bet neierobežojoties ar jebkādas informācijas tīmekļa vietnē iesniegšanu, publicēšanu, pārlūkošanu, nodošanu, sūtīšanu, ielādēšanu, glabāšanu, atjaunošanu un/vai izplatīšanu, ja tā:
(1) pārkāpj jebkurās autortiesības, prečzīmes vai patentus;
(2) ir uzņēmējdarbības noslēpums vai jebkāda cita slepena informācija;
(3) ir jebkuru personu aizskaroša vai tai kaitējoša;
(4) pārkāpj jebkuras personas tiesības uz privātumu vai publicitātes tiesības;
(5) draud nodarīt kaitējumu personām vai īpašumam vai citāti traucē jebkurai personai un/vai
(6) pārkāpj jebkurus citus Lietuvas Republikas likumus un starptautiskās vienošanās; (7) publicēt vairāk nekā vienu anketu;
(8) ievietot darba sludinājumus;
(9) reklamēt pakalpojumus.

Fotogrāfijām ir jāatbilst šādām prasībām:
- vismaz vienā fotogrāfijā ir jābūt SKAIDRI redzamai un atpazīstamai Jūsu sejai;
- aizliegts ievietot fotogrāfijas, kuru autortiesības ir aizsargātas;
- aizliegts ievietot fotogrāfijas ar citu tīmekļa lapu adresēm;
- aizliegts ievietot bērnu līdz 18 gadiem fotogrāfijas;
- aizliegts ievietot vienādas fotogrāfijas;
- aizliegts ievietot svešas fotogrāfijas.

2. Atļauja izmantot nepilngadīgajiem

Jūs atzīstat, ka esat pilngadīgs un Jums ir tiesības izmantot šo tīmekļa vietni.

3. Aizliegtais saturs

Jums ir aizliegts šai tīmekļa vietnē glabāt, publicēt, sūtīt, ielādēt, izplatīt vai tālāk nodot jebkuru aizskarošu, apmelojošu, neķītru, pornogrāfisku, zaimojošu, aizvainojošu, draudus izsakošu, apvainojošu, piedauzīgu vai nelikumīgu saturu vai jebkādu citu saturu, kuru iespējams traktēt kā noziedzīgu, vai kas veicinātu par noziegumu uzskatāmu uzvedību vai izraisītu citu juridisko atbildību. Nelikumīga satura piemēri ietver, bet neaprobežojas ar tiešiem draudiem nodarīt fizisku kaitējumu, izsekošanu, vajāšanu, pornogrāfiju un materiālu, ko aizsargā autortiesības, prečzīmju vai cita privāta materiāla lietošanu bez atbilstošas piekrišanas. Aizliegtajā saturā ir iekļauti, bet to neierobežo arī:
(1) programmatūras ar vīrusiem un/vai līdzekļiem, kas pārkāpj šīs tīmekļa vietnes un/vai citu tīmekļa vietņu drošību;
(2) lūgumi vai reklāma;
(3) nelikumīgas darbības piedāvājumi vai rosināšana uz to;
(4) darba un reklāmas piedāvājumu ievietošana un izplatīšana;
(5) privāta informācija par jebkuru personu, piemēram, tālruņa numurs, adrese, personas kods un jebkura cita privāta informācija;
(6) jebkuras informācijas dubulta publicēšana vai masveida izsūtīšana, kā arī jebkuras pornogrāfiska vai cita jutīga satura publicēšana, sūtīšana, ielādēšana, uzglabāšana, pārdošana vai izplatīšana, ja to pēc saviem ieskatiem nolemj tīmekļa vietnes vadība, ir stingri aizliegta.

Lietotājam ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kas ClubX.lv, citiem Lietotājiem vai trešajām personām radušies, Lietotājam izmantojot portāla sniegtos pakalpojumus un/vai iespējas.
Lietotāja, kas interneta vietnē nodarbojas ar aizliegtu darbību, reģistrācija portālā nekavējoties tiek anulēta, bet tiesisko aktu prasībām neatbilstoša Lietotāja portālā ievietotā informācija nekavējoties tiek dzēsta, kā arī var tikt nodota tiesībsargājošajām vai citām kompetentām institūcijām.
Ikvienai personai, kas ievērojusi portālā esošu aizliegtu informāciju vai darbību, ir pienākums nekavējoties par to ziņot vietnes pakalpojumu sniedzējam.
Par aizliegtas darbības īstenošanu un aizliegtas informācijas ievietošanu iepazīšanās portālā personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Par pamanītajiem tiesisko aktu pārkāpumiem vietnes pakalpojumu sniedzējs informē tiesībsargājošās institūcijas.
Vietnes administrācija patur tiesības bloķēt vai izdzēst Lietotāja fotogrāfijas, kas neatbilst šīs vietnes noteikumiem vai vietnes veidojamajam tēlam. Lietotāji drīkst ievietot privāta rakstura fotogrāfijas, taču tām ir jābūt bloķētām. Fotogrāfijas, kurās attēlotas personas, kas jaunākas par 18 gadiem, kā arī fotogrāfijas, kurās nav redzams vai ir neskaidri redzams Lietotājs, tiks nekavējoties dzēstas bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpat aizliegts arī ievietot vairākas vienādas fotogrāfijas.
Jebkura pievienošanās vietnei nevis patstāvīgi, bet izmantojot programmatūru kodus, kā arī HTML kodus, vai jebkuru citu programmatūras skriptu izmantošana ar mērķi gūt labumu, kaitēt vietnei vai tās lietotājiem ir aizliegta, un šāda lietotāja profils nekavējoties tiek dzēsts, bet par pārkāpumiem, ja tie, saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, izraisa administratīvo atbildību vai kriminālatbildību, tiek ziņots atbilstošajām tiesībsargājošajām institūcijām.

4. Satura izmantošanas ierobežojumi

Šī tīmekļa vietne ir ClubX.lv (te norādīta kā “ClubX.lv”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) īpašums, un ir tā pārziņā. Nekādu saturu no šīs tīmekļa vietnes nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārpublicēt, ielādēt, publicēt, nodot vai izplatīt. Satura modificēšana vai izmantošana jebkuram citam mērķim ir ClubX.lv autortiesību un citu privāto tiesību pārkāpums. Visas preču un pakalpojumu zīmes, kā arī preču nosaukumi, kas ievietoti šai tīmekļa vietnē, ir ClubX.lv īpašums vai ClubX.lv ir atļauja tos lietot.

5. Satura īpašums un tā izmantošanas tiesības

Jūs apliecināt un nodrošināt, ka esat vienīgais visu tiesību uz Jūsu publicēto saturu īpašnieks (ieskaitot visas ar to saistītās autortiesības) vai, ka Jums ir beznosacījumu tiesības un licence uz šo saturu, kā tas paredzēts šai daļā. Kaut gan publicējamā satura autortiesības paliks Jūsu īpašums, Jūs piekrītat, ka viss Jūsu publicētais saturs kļūs par ClubX.lv datubāzes daļu, tiks uzglabāts un lietots neierobežotu laiku, un ka ClubX.lv ir datubāzes un autortiesību uz tās satura atvasinājumiem īpašnieks. Turklāt Jūs atsakāties no visām tiesībām uz saturu, ieskaitot morālās tiesības, privātuma tiesības un publicitātes tiesības. Ne ClubX.lv, ne arī kādai citai trešajai pusei, lietojot saturu atbilstoši šai sadaļai, nebūs pienākuma maksāt Jums autoratlīdzību vai citu atlīdzību par satura izmantošanu.

6. Nesodāmība

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, uzskatīt par nevainīgiem un aizstāvēt ClubX.lv, tā darbiniekus, licenču izsniedzējus, licenču turētājus un tiesību pārņēmējus (visi kopā “aizsargātās puses”) no jebkādām un visām pretenzijām, kompensācijām, zaudējumiem, izmaksām un atbildības (tostarp no attaisnotajiem maksājumiem juristiem un tiesu izmaksām), kas izriet vai ir saistīti ar šo noteikumu un nosacījumu neievērošanu no Jūsu vai jebkuras personas, kas darbojas saskaņā ar Jūsu norādījumiem, rīkojumiem un/vai Jūsu kontrolē, puses, ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties, Jūsu vai jebkuras citas personas, kas izmanto Jūsu segvārdu, publicētā satura izdošanu, izplatīšanu, eksponēšanu vai jebkuru citu izmantošanu.

7. Atteikšanās

Jūs uz visiem laikiem atbrīvojat un atsakāties no savām, kā arī Jūsu nepilngadīgo pēcnācēju, tiesību pārņēmēju un mantinieku tiesībām iesūdzēt ClubX.lv un jebkuras aizsargātās puses tiesā par jebkura kaitējuma vai zaudējuma nodarīšanu, kas šķietami izrietētu no jebkura Jūsu iesniegtā satura izdošanas vai izmantošanas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuru kaitējumu vai zaudējumu, kādu Jūs varētu ciest, pārlūkojot, ielādējot vai pārlādējot jebkuru šīs tīmekļa vietnes saturu. Jūs piekrītat atteikties no jebkurām un visām pretenzijām, kādas Jums ir vai varētu būt pret ClubX.lv, un kas izriet no Jūsu veiktās šīs tīmekļa vietnes lietošanas sekām neatkarīgi no tā, vai Jūs par tām zināt, vai ne, un atsakāties no tiesībām izmantot šo daļu un tās sniegtās privilēģijas, kā arī līdzīgus statūtus, noteikumus un rīkojumus.

8. Atbildības ierobežojumi
Nekādos apstākļos, ietverot, bet neaprobežojoties ar nolaidību, ClubX.lv nebūs atbildīgs par speciāliem, blakus, tiešajiem un netiešajiem krimināli sodāmiem vai izrietošajiem zaudējumiem vai kompensācijām par tiem, kas izrietētu no tā, ka Jūs lietojat vai nespējat lietot šo tīmekļa vietni, jebkuru tīmekļa vietnes saturu, pakalpojumus, funkcijas, produktus un/vai jebkuru ar to saistīto programmatūru, pat ja ClubX.lv vai tā pilnvarots pārstāvis ir tikuši brīdināti par šādas kompensācijas iespējamību. Piemērojamās likumu normas nevar sniegt atbildības, blakus vai seku zaudējumu kompensācijas ierobežojumus vai atrunas, tāpēc iepriekšminētie ierobežojumi vai atrunas Jums nevar tikt piemēroti.

9. Pārtraukšana/Izbeigšana

ClubX.lv patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei par šo noteikumu un nosacījumu vai likumu normu pārkāpumiem vai, ja ClubX.lv tā izlems citu iemeslu dēļ, un darīt to bez brīdināšanas, bez iemesla un bez atbildības iestāšanās. Jūs atzīstat, ka Jūsu paļaušanās uz šī pakalpojuma turpināšanos nav pamatota, jo ClubX.lv ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vai Jūsu dalību jebkura iemesla dēļ, jebkad un bez brīdinājuma, bez iemesla un bez atbildības iestāšanās. Ja ClubX.lv pārtrauc šīs tīmekļa vietnes eksistenci, Jūs atzīstat un piekrītat, ka ClubX.lv pēc saviem ieskatiem var izlemt, kā jebkurā veidā likvidēt visu saturu un informāciju. Jebkurai pusei pārtraucot pakalpojumu sniegšanu/pakalpojumu izmantošanu, Jūsu pienākums ir likvidēt visus materiālus un saturu, kas saņemti no šīs tīmekļa vietnes.

10. Atbildība
Portāla administrācija nav atbildīga par mobilo sakaru operatoru traucējumiem un kļūdām. ClubX.lv administrācija nav atbildīga portāla dalībnieku blogos un forumos ievietotās informācijas saturu.

11. Kredītkaršu īpašnieku tiesības

Visi elektroniskie norēķini notiek saskaņā ar noteikumiem:
1) pirms pirkuma izdarīšanas izlasiet noteikumus, tostarp par norēķinu sistēmu, piegādi un citiem maksājumiem;
2) jums ir aizsardzība pret zādzībām;
3) varat pieprasīt naudas atgriešanu, ja neesat saņēmuši savu preci vai pakalpojumu;
4) ja kāds izmantoja tavu kredītkarti.

Apmaksa un naudas atdošana
1) ClubX.lv pakalpojumi ir par maksu. Apmeklētājs saprot un piekrīt, ka Maksas Pakalpojumi var tikt sniegti tikai pēc tam, kad Apmeklētājs samaksā "ClubX.lv" par Maksas Pakalpojumiem Vietnes norādītajā kārtībā. "ClubX.lv" ir tiesības jebkad vienpusēji mainīt samaksas par jebkuriem Maksas Pakalpojumiem apjomu un maksāšanas kārtību.
2) Apmeklētājs saprot un piekrīt tam, ka, beidzoties laika posmam, par kuru Apmeklētājs ir samaksājis, lai lietotu noteiktus Maksas Pakalpojumus (ja Apmeklētājs šo laika posmu nepagarina), Apmeklētājam var tikt ierobežota iespēja izmantot Maksas Pakalpojumus, un tāpēc Apmeklētājs var zaudēt iespēju jebkādā veidā izmantot noteiktus Pakalpojumus, ieskaitot bet neaprobežojoties ar iespēju piekļūt visam vai daļai no Vietnē vai tikai pašam Apmeklētājam pieejamā Satura, kā arī visas vai daļas no savas personiskās informācijas vai cita Satura zaudēšanu.
3) Daļa no maksas pakalpojumiem ir abonēšanas tipa, un ClubX.lv neatbild par to, ka Jūs vairs neizmantojat pakalpojumus, bet neesat pārtraucis/-usi abonēšanu.
4) Ierobežojot vai apturot Apmeklētāja iespējas piekļūt Vietnēm un/vai izmantot Vietņu sniegtos Maksas Pakalpojumus citu iemeslu, nevis šo noteikumu pārkāpšanas dēļ, "ClubX.lv" apņemas turpināt Maksas Pakalpojumu sniegšanu Apmeklētājam par laikposmu, kurā maksas Pakalpojumi nav sniegti, bet par kuru Apmeklētājs ir samaksājis (izņemot gadījumus, kad Maksas Pakalpojumu sniegšana tikusi ierobežota ne "ClubX.lv" vainas dēļ, kā arī Noteikumu 3.4. punktā paredzētajā gadījumā).

Pircējs var pieprasīt naudas atgriešanu uz savu VISA vai MASTERCARD karti 14 dienu laikā pēc pirkuma datuma. Naudas atgriešana ir iespējama tikai šādos gadījumos:
1) prece vai pakalpojums nav sniegti/piegādāti;
nav bijusi pieslēgšanās lapai;
nav veikta sarakste ar citiem lietotājiem un/vai citu maksas pakalpojumu izmantošana;
2) ir saņemta cita prece vai pakalpojums;
3) pārdevējs ir atcēlis pasūtījumu un nav atdevis naudu;
4) kāds cits ir izmantojis Jūsu kredītkarti.
Ja maksājums atbilst vismaz vienam no šiem gadījumiem, Jums tiks atdota Jūsu iztērētā summa, un šī summa, attiecīgi tiks ieturēta no pārdevēja. Citos gadījumos tiek uzskatīts, ka esat izmantojis/-usi Maksas Pakalpojumus, un nauda Jums netiks atmaksāta.

Atslēgt Cardinity abonementu varat šeit
Atslēgt Centralpay abonementu varat šeit
CentralPay atbalsts

12. Saziņa ar mums

12.1. Jautājumus, kas saistīti ar Privātuma politiku, vēlams sūtīt uz:
Dating stars OU
Narva-5, Tallina, Igaunija
Reģistrācijas numurs: 11918310
LT: +37065236290
LV: +37128155415
[email protected]

13. Atjauninājumi

13.1. "ClubX.lv" ir tiesības jebkad vienpusēji mainīt Privātuma politiku, un šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas jebkurā no Vietnēm. Ja Apmeklētājs pēc Privātuma politikas izmaiņu publicēšanas izmanto Vietnes un/vai Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt visām izmaiņām. Ja Apmeklētājs nepiekrīt Privātuma politikas mainītajam saturam, viņš zaudē tiesības izmantot Pakalpojumus, kā arī viņam ir pienākums nekavējoties anulēt savu reģistrāciju Vietnēs.